معرفی رشته های تحصیلی

رشته گرافیک یارانه ای        رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه یارانه ای        رشته صفحه آرایی